Herroepingsbeleid

1. Het herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

2. Herroepingstermijn

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 

3. Kennisgeving van de herroeping

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e- mail) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit kan heel eenvoudig via info@cleaninghandshuishoudservices.nl. Je kan er ook voor kiezen om gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping (hieronder), of een verklaring afleggen waarin je duidelijk je wens uitdrukt om gebruik te maken van je herroepingsrecht.

4. Naleving van herroepingstermijn

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

5. Gevolgen van herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zal je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening gebracht worden.

6. Retentierecht

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

7. Teruggave van de goederen

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je  besluit de overeenkomst te herroepen aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

8. Kosten van het terugzenden

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

9. Compensatie van de Waardevermindering

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Cleaning Hands Huishoudservices
Overwegwachter 4
3034 KG, Rotterdam
 

Ik/Wij (1) deel/delen (1) u hierbij mede dat ik/wij (1) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (1) herroep/herroepen (1), Besteld op (1)/Ontvangen op (1), Naam/Namen consument(en), Adres consument(en).

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend), Datum